Årsmøte EIF 12. mars 2019

Postet av Enebakk Idrettsforening den 14. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte tirsdag 12. mars 2019.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Tirsdag 12. mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 25. februar, på e-post leder@enebakkif.no 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før Årsmøtet.

Vedlagt er:
Protokoll fra Årsmøtet 2018
Lover for Enebakk Idrettsforening
Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING
12. mars 2019, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn 

Plan for gjennomføring er foreløpig slik: 

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (ca. 5 min)
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Pause (5 min)

 Del 2. (samlet tid ca. 2 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 – 2021
6.2 Langtidsplan/budsjett
6.3 Administrasjon av Turngruppa
6.4 Idrettens fest på StrEIFinn
7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Fastsette godtgjørelse/honorar
9. Vedta foreningens budsjett 2019
10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
11. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 2, varamedlem og Gruppeleder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder EIF er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Leder Enebakk Idrettsforening
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.